• image01

  • image02

  • image03

  • image04

  • image05

  • image06

  • Current

Khazanah

Maksud dan Tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah

“Terbentuknya pelajar Muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”

Tertib Belajar - Tertib Ibadah - Tertib Organisasi

Janji Pelajar Muhammadiyah

Berjuang menegakkan ajaran Islam
Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru
Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi
Rela berkorban dan menolong sesama
Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa

Janji Pelajar Muhammadiyah

Berjuang menegakkan ajaran Islam

Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru

Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu

aq_block_19

Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi

Rela berkorban dan menolong sesama

Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa